Pracujete nebo studujete na ČVUT a chystáte se vydat:

 • vědeckou monografii,
 • sborník z konference,
 • výstup z projektu
 • výsledky vědecko-výzkumné činnosti,
 • katalog k výstavě, ročenku
 • jinou publikaci (tištěnou, elektronickou nebo na nosiči CD/DVD)?

Je vaše dílo posuzováno jako zaměstnanecké/školní a jeho vydání je financováno vaším pracovištěm nebo grantovými prostředky? Potřebujete pro Vaši publikaci získat číslo ISBN?

Žádost o přidělení ISBN

 

Pak jste tady správně!

Nakladatelství spravuje blok čísel ISBN pro všechny publikace vydávané v rámci ČVUT (fakultami, ústavy a dalšími pracovišti). Na základě vyplněné a podepsané žádosti o přidělení ISBN zaslané e-mailem k nám do redakce přidělíme Vaší publikaci ISBN a obstaráme související agendu.

Poznámka: Skriptům, odborným knihám a učebnicím vydávaným v rámci edice ČVUT (tituly schválené Ediční radou ČVUT) přidělujeme čísla ISBN automaticky v nakladatelství a není třeba o ně žádat.

 

Požadované náležitosti pro přidělení ISBN

S přidělením ISBN souvisejí i povinnosti dané agenturou ISBN, které musí publikace splňovat.

Žádáme vás proto, abyste ve svých dílech nezapomínali uvést:

 • logo ČVUT na obálce a titulním listu, popřípadě logo fakulty atd. (viz Jednotný vizuální styl ČVUT). Loga ke stažení
 • číslo ISBN na rubu titulního listu (a případně také u tiráže nebo na zadní straně obálky); stejné číslo ISBN je třeba uvádět také na jakémkoli doprovodném materiálu vydaném společně s publikací (tištěná příloha, plánky, diagramy, CD/DVD atd.)
 • tiráž (v tištěné verzi obvykle umístěná na konci publikace) by měla obsahovat povinné údaje:
  • autora/autory
  • název publikace
  • větu „Vydalo České vysoké učení technické v Praze, zpracovala Fakulta ….“
  • pořadí vydání, rok vydání
  • u tištěné publikace též název a adresu tiskárny
  • Případně další nepovinné údaje (jako je počet stran, výše nákladu atd.)
 • na publikacích zhotovených jiným způsobem než tiskem (např. CD/DVD) musí být číslo ISBN i tirážové informace uvedeny tak, aby byly dobře patrné – např. na etiketě nebo na obálce či v bookletu. 

Děkujeme za dodržení těchto náležitostí – pokud je totiž publikace nesplňují, obrací se agentura ISBN na Nakladatelství ČVUT jako na správce číselné řady ISBN s upozorněním, případně s žádostí o nápravu. Ta je však následně těžko řešitelná, proto prosíme o pečlivost a uvedení všech povinných údajů (vše je uvedeno ve formuláři pro přidělení ISBN) ve Vašich publikacích, aby problémy z toho plynoucí nepadaly na hlavu nakladatelství ani celého ČVUT.